association sans but lucratif
 Komité Monday
  22 July 2019
  22:35
 
Komité
 

Präsident :   CALVISI Marc
Vize-Präsident :   MASSARD Edy
Sekretär :   SCHLECHTER Antoine
Kaissiere :   CALVISI Marie-Jeanne
Member :   DECKER Rhett
Member :   MEIER Christian
Member :   SANITATE Adriano
Member :   SANITATE Neckel
Member :   SCHALZ Pierre
Turnéier
 
24. + 25.08.2019
Field +
Tournoi des
5 nations
31.08. + 01.09.2019
Juegd